Vanaf 3 flesjes gratis verzending NL

Voor 16.00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden

ART. 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, ouder dan 12 jaar, die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) zaken” wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op (overeenkomsten tot) het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

ART. 2: HET AANBOD

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Op alle aanbiedingen van goederen en/of diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

ART. 3: INFORMATIE, ADVIEZEN EN GEBRUIK

 1. Door ons verstrekte/aangeboden informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Koper is gehouden voor het gebruik van de geleverde zaken de bij de zaken gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

ART. 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat wij een ons langs elektronische weg (per e-mail) of telefonisch gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen). De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische weg (per e-mail), dan wel telefonisch bevestigd.
 2. De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na de opdrachtbevestiging aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
 3. Op elke overeenkomst tot koop en verkoop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

ART. 5: PRIJZEN

 1. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd tenzij de wijziging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

ART. 6: BESTELLING EN AFLEVERING

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In dat geval en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 3. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Het bedrijf zal alle geaccepteerde bestellingen uitvoeren binnen de opgegeven levertijden, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen.
 6. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
 7. Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen indien een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch bericht.
 8. Indien de koper langer dan 30 werkdagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.
 9. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.11. Producten worden geacht te zijn geleverd zodra zij het magazijn van Capsinol hebben verlaten.

ART. 7: BETALING

 1. De consument verplicht zich aan de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.
 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
 3. Indien de consument overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft, zal de bestelling te komen vervallen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 5. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.
 6. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
 7. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

ART. 8: VERZENDKOSTEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

ART. 9: RECLAME, ANNULERING

 1. Mocht het artikel onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de koper de mogelijkheid om dit artikel te retourneren. De koper dient dit wel binnen 48 uur na ontvangst per aangetekend schrijven of via e-mail aan Capsinol door te geven met een duidelijke omschrijving van de klacht. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de koper.
 2. Nadat het artikel door ons is beoordeeld, zal afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling het aankoopbedrag van het betreffende artikel aan de koper worden terugbetaald.
 3. De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 4. Gebreken en/of schade ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.
 5. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens het bedrijf, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:- de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;- de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;- de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;- de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.
 6. De koper heeft het recht om binnen 7 dagen na bestelling de koop zonder kosten te annuleren. Dit dient uitsluitend per aangetekend schrijven of via e-mail te geschieden.
 7. Wordt een bestelling niet, of niet binnen de bij art. 9.6 gestelde termijn geannuleerd, dan blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de bestelling. Blijft de koper in gebreke dan kan aan de koper de kosten voor opslag, reservering, rente en administratie in rekening worden gebracht.

ART. 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website, en de aangeboden producten bij de gebruiker ligt.
 2. Behalve indien expliciet anders vermeld is aanvaardt Capsinol geen aansprakelijkheid voor de effectiviteit van de aangeboden producten, fabricagefouten, inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van gebruik en/of behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven.
 3. Alle garanties betreffende de door ons geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
 4. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar koper woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland.
 5. Behoudens het bepaalde in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden, is koper niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten voor zending en terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

ART. 11: ZEKERHEID

 1. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

ART. 12: OVERMACHT

 1. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, niet-nakoming door onze leveranciers van hun verplichtingen jegens ons, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
 3. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
 4. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

ART. 13: ONTBINDING

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
 2. Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten (verzending, verpakking etc.), gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

ART. 14: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ART. 15: GESCHILLENBESLECHTING

 1. Koper kan klachten aan ons melden via e-mail info@capinol.nl. Wij zullen trachten de klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en te verhelpen.

ART. 16: PRIVACY

 1. Uw persoonlijke gegevens, zoals ingevuld op het bestelformulier, worden door Capsinol zorgvuldig en discreet bewaart.
 2. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.
 3. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
 4. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: Capsinol hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Capsinol diensten of de rechten van Capsinol te beschermen.
 5. De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek op u te richten.

Rehocare bv, Soest
KvK: 53312783
BTW nr: NL850.834.053B.01